Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Dobre rządzenie – realizacja Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.

Celem Priorytetu V jest zapewnienie partnerskiego modelu współpracy administracji oraz partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Odnosi się to do wzmacniania mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych oraz do realizacji zadań publicznych.

Konferencja jest okazją do podsumowania stanu wdrażania Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego PO KL nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak również do zaprezentowania ciekawych projektów systemowych i konkursowych, w tym projektów innowacyjnych.

Konferencja adresowana jest do beneficjentów poszczególnych działań w ramach Priorytetu V PO KL oraz osób zainteresowanych wynikami projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej