Zaproszenia do zgłaszania propozycji projektowych o charakterze strategicznym dla RPO WK-P 2014-2020 PDF Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania propozycji projektowych o charakterze strategicznym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020).

W ramach procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przewiduje się dwa tryby wyboru projektów/przedsięwzięć do dofinansowania ze środków RPO WKP 2014-2020.

Obok ścieżki konkursowej dopuszcza się ścieżkę pozakonkursową. Projekty o charakterze strategicznym to inwestycje istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Ich realizacja powinna wynikać z obowiązujących w kraju lub regionie dokumentów o charakterze strategicznym i które w istotny sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów zawartych w tych dokumentach.(więcej)