Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Gmina Miasta Toruń
 • Fundacja na rzecz deinstytucjonalizacji opieki medycznej „TWÓJ DOM”
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych , Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Okres realizacji projektu: 1.01.2023 – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 17 464 586,99 zł

Kwota dofinansowania: 14 844 800,99 zł                   

Cel projektu: Pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przybyli do Polski, w tym osoby starsze, matki z dziećmi, osoby z niepełnosprawnością oraz otoczenie tych osób poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczonych usług społecznych dla 331 obywateli Ukrainy przy wykorzystaniu usługi mieszkaniowej, opiekuńczej, aktywizacyjnej oraz animacyjnej na terytorium Województwa Kujawsko-pomorskiego, w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023r.

Uczestnicy projektu:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze
 • osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022r.

Oferowane formy wsparcia:

 • Utworzenie 10 mieszkań wspomaganych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium. W ramach wsparcia planuje się pakiet usług społecznych, w tym: zajęcia aktywizujące, gospodarowanie budżetem domowym, trening motywujący, zajęcia z umiejętności życiowych, załatwianie spraw urzędowych, efektywne zarządzanie czasem, poradnictwo prawne, wsparcie językowe), wsparcie w postaci doradztwa zawodowego czy kursów zawodowych.
 • Utworzenie dwóch dziennych Punktów jeden na terenie Miasta Torunia oraz jeden na terenie Miasta Inowrocławia zapewniających wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Z usług oferowanych przez dzienne Punkty skorzysta 30 osób (po 15 osób  w każdej z utworzonych lokalizacji). W Punktach tych świadczone będą  usługi opiekuńcze uczestnikom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
 • Utworzenie dwóch punktów, po jednym w Toruniu i Bydgoszczy zapewniających wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w zakresie świadczenia usług wspierających aktywizację społeczno-zawodową. Z usług oferowanych przez Punkty skorzysta 200 beneficjentów (po 100 w każdym z punktów). Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie:
 • poradnictwa prawnego oraz psychologicznego;
 • bezpłatnych zajęć z języka polskiego;
 • zakupu materiałów niezbędnych do zajęć;
 • tłumaczenia;
 • pomocy w kontaktach z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi (np. zakładanie konta bankowego, nabywanie nieruchomości, spełnianie obowiązków obywatelskich, korzystania z transportu publicznego lub uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, korzystanie z oferty pomocowej (m.in. socjalnej i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej.
 • W Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, który mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu podopieczni uzyskają wsparcie w zakresie:
 • zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
 • zapewnienie usług psychologiczno-terapeutycznych;
 • zapewnienie usług pielęgniarskich;
 • zapewnienie usług rehabilitacyjnych;
 • zapewnienie zabezpieczenia higieniczno-medycznego;
 • zapewnienie usług społecznych, działań ukierunkowanych na integrację ze środowiskiem lokalnym;
 • zapewnienie dostępu do opieki POZ oraz opieki psychiatrycznej.