Tytuł projektu: Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego „Atmosfera” oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną młodzieży.

Projekt zakłada realizację pakietu zadań związanych z ochroną i wzmocnieniem bioróżnorodności oraz szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W ramach działań projektowych powstał usytuowany w samym centrum Torunia ośrodek edukacji ekologicznej, wokół którego koncentrować się będzie działalność w zakresie wspierania różnorodności biologicznej oraz edukowania ekologicznego społeczności województwa kujawsko-pomorskiego.

Główne działania projektowe to:
– budowa i wyposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej,
– ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności poprzez stworzenie ostoi przyrody dla 2 gatunków;
– stworzenie ścieżki edukacyjnej;
– organizacja 2 festynów ekologicznych;
– edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego w Klubie Ekologicznym, w szkołach oraz w ośrodkach edukacyjnych Lidera,

– działania informacyjne dotyczące projektu.

Utworzony w ramach zadań projektowych kompleks edukacji ekologicznej usytuowany został na terenie Bastionu I Menniczego przy ul. Wola Zamkowa 12A i św. Jakuba w Toruniu i składa się z kilku elementów (główny budynek ośrodka edukacyjnego, ścieżka dydaktyczna, sala audiowizualna, zagospodarowanie terenu). Na terenie ośrodka powstały 2 ostoje przyrody dla ptaków i ssaków (nietoperzy). W budynku powstała przestrzeń, służąca jako miejsce edukacji ekologicznej i spotkań skierowanych do społeczności z całego terenu województwa kujawsko-pomorskiego (z preferencją dzieci i młodzieży, w tym również z niepełnosprawnościami). Ścieżka dydaktyczna poświęcona została tematyce związanej z utworzonymi na terenie ośrodka edukacyjnego ostoi ochrony przyrody. W ramach projektu zorganizowane zostaną również festyny ekologiczne, mające funkcję popularyzacyjno-edukacyjno-promocyjną. Grupę docelową całego projektu stanowią głównie dzieci i młodzież z placówek szkolno – wychowawczych, ale także dorośli mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i turyści odwiedzający Toruń.

Zasięg oddziaływania projektu
Projekt obejmuje swoim zasięgiem oddziaływania obszar całego województwa, przede wszystkim dzięki planowanym do realizacji zajęciom edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Zajęcia realizowane będą w każdym powiecie w regionie, w szkołach województwa. Ponadto, zajęcia realizowane w Klubie, festyn ekologiczne oraz pozostałe zadania skierowane będą również do wszystkich uczniów i mieszkańców województwa. Co istotne, dobór grupy docelowej do projektów działań z zakresu edukacji ekologicznej zapewnia równy i powszechny dostęp uczestników z obszaru całego województwa.