Będąc pozarządową organizacją pożytku publicznego wszystkie uzyskane środki kieruje na prowadzenie działalności statutowej, do której zalicza się współpraca międzynarodowa i rozwój przedsiębiorczości.

Do dnia dzisiejszego zrealizowano ponad 150 programów i projektów, udzielając pomocy ponad 100 tysiącom osób.

Lp.

Czas realizacji projektu

Nazwa i charakterystyka projektu

1

15.09.2020 – 15.12.2023

Projekt „Kujawsko-Pomorska Poradnia Rodzinna” realizowany jest dla mieszkańców regionu, województwa kujawsko-pomorskiego dotkniętych epidemią COVID-19. Projekt obejmuje m.in. organizowanie webinariów – spotkań on-line w zakresie pomocy psychologicznej.

Fundacja Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży na zlecenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego od września 2020 r. realizuje projekt pn. „Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu w okresie od 15.09.2020r. do 20.04.2023r. Fundacja Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży zapewniała m.in. dostęp do artykułów spożywczych, higienicznych i leków osobom potrzebującym takiego wsparcia, a w szczególności osobom starszym (60+), z niepełnosprawnościami, samotnym i przebywającym na kwarantannie dotkniętym epidemią podczas trwania w regionie pandemii. Ponadto zapewniano profesjonalną pomoc psychologiczną dla osób dorosłych z każdej grupy wiekowej oraz dla młodzieży i dzieci zmagających się z osamotnieniem, strachem przed izolacją, obawą o osoby znajome w kwarantannie, trudnościami w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, skutkami epidemii. Projekt realizowany jest pod szyldem „Kujawsko-Pomorska Poradnia Rodzinna”. Utworzono stronę internetową projektu www.kppr.org.pl. Platforma ta powstała z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 15.06.2023r. do 15.12.2023r. w ramach niniejszego projektu Fundacja realizuje następujące zadania:

1. prowadzenie infolinii oraz poradni internetowej, w ramach której osoby dotknięte pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, a także pozostali mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej;

2. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży związanych z aktywnością psychoruchową w szkołach i placówkach oświatowych i/lub kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez specjalistów związanych z wybranymi dyscyplinami sportu oraz specjalistów z dziedziny psychologii, w celu neutralizowania skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W ramach realizacji projektu do dnia 20.04.2023r. udzielono wsparcia psychologicznego dla 1191 osób oraz dostarczono paczki żywnościowe i higieniczne dla 20 021 osób.

2

05.09.2022 – 07.10.2022

Projekt „Półkolonie letnie w małych miastach 2022” dla uchodźców Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022r. i zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, realizowany w partnerstwie z Fundacją „Wolność i Demokracja” z siedzibą w Warszawie, finansowany ze środków UNICEF – organizacji finansującej programy pomocy dzieciom. Projekt obejmował organizację szkoleń i spotkań. Projekt dot. aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnej (regionalnej), adaptacji uchodźców w społeczności lokalnej.

W ramach ww. projektu zrealizowano 5 tygodniowych turnusów dla 125 osób. Zajęcia były prowadzone w pomieszczeniach Fundacji, zajęcia sportowe na obiektach świetlic. W ramach programu odbywała się nauka języka polskiego dla dzieci ukraińskich, a także liczne spotkania integracyjno-kulturowe (plastyczne, muzyczne, teatralne), wyjścia do kina oraz inne atrakcje dostępne na terenie miasta lub w okolicach.

Projekt „Stronger Together” został zrealizowany terminowo w dniach od 05.09.2022r. do 07.10.2022r. Pierwszego dnia każdego z 5 turnusów odbywały się zajęcia zapoznawcze z grupą. Każdy z uczestników powiedział kilka zdań o sobie m.in. czym się interesuje, skąd pochodzi. Następnie dzieci i młodzież integrowała się z wykorzystaniem gier ruchowych np. Twister oraz karcianych- DIXIT, UNO zakupionych w ramach projektu. Następnie odbywały się zajęcia z języka polskiego. Pierwszy dzień tygodniowych zajęć kończył się warsztatami arteterapii z wykorzystaniem farb, malowaniem i wykonywaniem malowideł na ekotorbach.

Drugi dzień turnusów rozpoczynał się zajęciami z psychologiem pt. „Pojęcie konfliktu, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowej”. W tym dniu grupy brały także udział w zajęciach z psychologiem  z tzw. team building, w ramach których uczestnicy uczyli się pracy zespołowej. Następnie odbywały się zajęcia z lektorem z języka polskiego. Na koniec dnia organizowano piknik nad Wisłą. Podczas IV turnusu odbyły się warsztaty florystyczne, na których dzieci tworzyły kolorowe wianki z kwiatów o kolorystyce przypominającej flagi Ukrainy i Polski.

Trzeciego dnia grupy uczestniczyły  w szkoleniach rozwojowych.  Poruszano na nich kwestie mocnych stron osobowości, życiowych predyspozycji oraz udzielano cennych wskazówek odnośnie wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Odbywały się także warsztaty ukierunkowane na wsparcie zdrowia psychicznego i umiejętności psychospołecznych nastolatków. Następnie odbywały się zajęcia z lektorem z języka polskiego. Uczestnicy II i IV turnusu uczestniczyły w wycieczce do Toruńskiego Planetarium na seans pt. „Kolorowy kosmos” oraz „Światła północy”. Uczestnicy brali udział także w warsztatach malowania ekotoreb, grupy pogłębiały integrację z wykorzystaniem gier, a także podczas zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.

Czwarty dzień turnusów rozpoczął się i kończył nauką języka polskiego, w zależności od turnusu. Następnie odbywały się zajęcia z psychologiem. Ich tematem przewodnim była kwestia „Nastolatki o rodzicach”. Grupy brały udział w szkoleniach rozwojowych. Ich celem było poszerzenie wiedzy uczestników na temat znaczenia sztuki i plastyki dla rozwoju społecznego, emocjonalnego i manualnego. Kontynuowano warsztaty malowania ekotoreb oraz warsztaty florystyczne tworzenia wianków z kwiatów. W ramach zajęć języka polskiego dzieci z IV turnusu udały się na  wycieczkę do kina na film Thor: Miłość i grom. Następnie grupa wzięła udział w II części warsztatów ukierunkowanych na wsparcie zdrowia psychicznego i umiejętności psychospołecznych nastolatków. Dzień zakańczaliśmy także arteterapią z farbami. Dzieci V turnusu udały się na wycieczkę do kina na film „DC Liga Super Pets”.

Piątego dnia turnusów uczestnicy brali udział w zajęciach z psychologiem  z tzw. team building, ucząc się pracy zespołowej. Następnie w ramach zajęć języka polskiego odbyła się wycieczka do kina na film – Thor: Miłość i grom (I turnus). Realizowano zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia w terenie – w terenowej grze miejskiej. Grupy pogłębiła swoją integrację z wykorzystaniem gier ruchowych np. Twister oraz karcianych- DIXIT, UNO i innych zakupionych w ramach projektu.

Na zakończenie projektu w celu zintegrowania większości uczestników, które wyraziły chęć uczestnictwa, zorganizowano wycieczkę autokarową do Wioski Mydlarskiej w Górznie nieopodal Torunia. Podczas pobytu uczestnicy brali udział w warsztatach z wytwarzania mydła i soli do kąpieli. Stworzone przez siebie mydełka, mogli zabrać ze sobą na pamiątkę. Następnie spędzili  czas w parku linowym – zabawa na świeżym powietrzu z integracją. Po dniu pełnym atrakcji, w drodze powrotnej do Torunia, dzieci i młodzież zjedli tradycyjny polski obiad w restauracji ,,Nad Brynicą”.

Wycieczka polskich i ukraińskich dzieci i młodzieży była idealnym momentem na podsumowanie spędzonego wspólnie czasu na zajęciach w ramach projektu. Ponadto wycieczka przyniosła wiele korzyści, m.in.: nauka przez zabawę, czyli poznawanie nowych miejsc, tradycji i kultury, integracja z rówieśnikami dwóch narodowości, zdobycie szacunku i tolerancji dla innych kultur, aktywne spędzenie czasu wolnego, nauka samodzielności .

Organizując wycieczkę zapewnialiśmy dzieciom niezbędne bezpieczeństwo podczas wyjazdu. Wynajęto 2 autokary od rzetelnej firmy, która korzysta tylko z bezpiecznych i sprawdzonych pojazdów, a także ubezpieczono wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie miały miejsca żadne przykre okoliczności mające wpływ na zdrowie i życie podopiecznych.

Wszystkie założone zadania zostały wykonane a cele projektu zostały osiągnięte. Za mocne strony projektu uważamy aktywny udział w projekcie dzieci i młodzieży i personelu projektu, uwrażliwienie dzieci na obecną sytuację Ukrainy, budowanie wzajemnych relacji, integrację w polskim społeczeństwie, naukę języka polskiego, poznawanie kultur i tradycji.  

Projekt stał się dla nas źródłem pomysłów do realizacji wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy w przyszłości. Udzielone wsparcie z pewnością ułatwiło dzieciom i młodzieży ukraińskiej poruszanie się w polskiej rzeczywistości. Po miesiącu realizacji projektu i kontaktu z uczestnikami, widząc ich potrzeby i stan psychofizyczny z pewnością możemy stwierdzić, że istnieje potrzeba długofalowej formy wsparcia w procesie adaptacji uchodźców, w szczególności wsparcie integracyjne, wsparcie psychologiczne i większe możliwości korzystania z kursów języka polskiego.

3

11.2016-09.2022

Adaptacja nieruchomości przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa nr 8-10, Wola

Zamkowa 10a oraz Wola Zamkowa 12a.

W latach 2016-2022 r. prowadzono inwestycję prac remontowych, adaptacyjnych, konserwacyjnych w budynku biurowo-magazynowym wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego zawartego w dniu 08.11.2016 roku pomiędzy Fundacją a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Jako użytkownik zarządzamy nieruchomościami położonymi w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A, oznaczone geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 60/3 o pow. 0,4773 ha, nr 60/4 o pow. 0,0087 ha, KW nr TO1T/00052977/8 oraz nr 61/1 o pow. 0,9811 ha, KW nr TO1T/00043547/9. Na terenie obiektu oraz w terenie prowadzimy działalność –

„Centrum Edukacji Ekologicznej – Atmosfera” oraz działalność „Ośrodka Edukacji Prozdrowotnej” utworzonych w ramach projektu „Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu

Ekologicznego „Atmosfera” oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących

świadomość ekologiczną młodzieży”.

Na realizację inwestycji pozyskano środki finansowe z wielu źródeł, m.in.:

– EFS RPO WK-P na lata 2014-2020,

– EFRR RPO WK-P na lata 2014-2020,

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Fundacja do końca 2021r. dokonała nakładów użytecznych w wysokości 4.414,260,55 PLN.

 

Adaptacja nieruchomości została wykonana we współpracy z podmiotem sektora publicznego – Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w partnerstwie z organizacją Regionalny Ośrodek Edukacji  Ekologicznej w Przysieku.

 

W adaptowanych nieruchomościach realizujemy projekty obejmujące organizację wystaw, szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, sympozjów itp. oraz projekty dot. aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnej (regionalnej).

4

04.03.2022 – obecnie

W siedzibie Fundacji Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży od 4 marca do 30 czerwca 2022r. funkcjonował punkt informacyjno-doradczy dla obywateli Ukrainy. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał we współpracy z konsulem honorowym Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztofem Sikorą trzy punkty informacyjno-doradcze dla Ukraińców, w tym punkt w Toruniu (budynek ECWM przy ul. Wola Zamkowa 12A). W punkcie informacyjno-doradczym obywatele Ukrainy otrzymywali m.in. informację prawną i pomoc psychologiczną, wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy czy przy założeniu konta w banku. Obywatele Ukrainy zostali objęci kompleksową pomocą. Poza wymienionymi potrzebami, uchodźcy zgłaszali także pilne potrzeby dotarcia w różne miejsca, np. w celu zmiany zakwaterowania, dotarcia do lekarza, w celu realizacji potrzeb w instytucjach pomocowych czy administracji publicznej. W okresie marzec-czerwiec 2022r. udzielono pomocy ok. 2,5 tys. obywatelom Ukrainy. Ponadto zorganizowano mobilny punkt konsularny (5 razy), w którym obywatele Ukrainy (ok. 700 os.) uzyskali niezbędne wsparcie dotyczące dokumentów tożsamości (paszportów). Odpowiadając na niegasnące potrzeby obywateli Ukrainy, z uwagi na zakończenie funkcjonowania punktu marszałkowskiego, zależy nam na kontynuacji udzielanej pomocy, ukierunkowując ją na najczęściej zgłaszane potrzeby, tj. wsparcie rzeczowe, pomoc psychologiczna, nauka języka polskiego, integracja w społeczeństwie i inne sprawy bytowe życia codziennego.

 

Od lipca 2022r. kontynuujemy udzielanie wsparcia w pełnym zakresie, utrzymaliśmy pełną kadrę punktu, tłumaczy, psychologów i obsługę punktu. Dla obywateli Ukrainy jesteśmy otwarci tak jak w czasie funkcjonowania punktu informacyjno-doradczego i staramy się zaspakajać ich potrzeby oraz udzielamy niezbędnych informacji w sprawach bytowych. Kontynuujemy warsztaty psychologiczne w ramach grupy wsparcia dla kobiet z traumą wojenną oraz dla dzieci i młodzieży. Konsultacje indywidualne i grupowe prowadzone są przez psychologów z Ukrainy. Znamy historie setek rodzin ukraińskich.  Znając ich potrzeby, chcielibyśmy je zaspokoić oferując udział w niniejszym projekcie. Obserwowaliśmy na korytarzach naszej siedziby, wybuchy złości, płaczu, totalnego załamania, objawów somatycznych stresu, apatii, desperackich prób powrotu do Ukrainy, w miejsca, gdzie trwają działania wojenne. Chcielibyśmy wyposażyć uczestników projektu w narzędzia do radzenia sobie z nową sytuacją, ze stresem, nauczyć asertywności, gdyż narażone mogą być na różnego rodzaju nadużycia, manipulacje.

 

Projekt został zrealizowany we współpracy z podmiotami sektora publicznego – Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Konsulatem Ukrainy w Bydgoszczy.

 

Projekt obejmował organizację wystaw, szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, sympozjów itp. oraz działania dot. aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnej (regionalnej).

5

01.06.2018 – 30.09.2023

Partnerski projekt pn. „Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego „Atmosfera” oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną młodzieży”

Fundacja ECWM w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. realizuje projekt pn. „Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego „Atmosfera” oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną młodzieży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Okres realizacji projektu 01.06.2018 – 30.09.2023. Projekt zakłada realizację pakietu zadań związanych z ochroną i wzmocnieniem bioróżnorodności oraz szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W ramach działań projektowych powstał usytuowany w samym centrum Torunia ośrodek edukacji ekologicznej, wokół którego koncentruje się działalność w zakresie wspierania różnorodności biologicznej oraz edukowania ekologicznego społeczności województwa kujawsko-pomorskiego. Utworzony w ramach zadań projektowych kompleks edukacji ekologicznej usytuowany jest na terenie Bastionu Menniczego przy ul. Wola Zamkowa 12A i św. Jakuba w Toruniu i  składa się z kilku elementów (główny budynek ośrodka edukacyjnego, ścieżka dydaktyczna, sala audiowizualna, zagospodarowanie terenu). Na terenie ośrodka powstały 2 ostoje przyrody. W budynku powstała przestrzeń, służąca jako miejsce edukacji ekologicznej i spotkań skierowanych do społeczności z całego terenu województwa kujawsko-pomorskiego (z preferencją dzieci i młodzieży, w tym również z niepełnosprawnościami). Jako partner projektu zajmujemy się poniższymi działaniami: – utworzenie Klubu Ekologicznego „Atmosfera”; – stworzenie ścieżki edukacyjnej; – organizacja festynów ekologicznych; – zagospodarowanie terenu wraz z monitoringiem; – wyposażenie klubu, w tym stworzenie sali audiowizualnej; – stworzenie ostoi przyrody; – prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej na terenie klubu i ścieżki; – poniesienie kosztów nadzorów związanych z pracami budowlanymi.

Projekt obejmuje organizację wystaw, szkoleń, spotkań, konferencji seminariów, sympozjów itp. oraz dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnej (regionalnej).

6

01.10.2019-31.12.2023

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”  (3 edycja).

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (Lider) i Stowarzyszenie „Tilia” (Partner), w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. Potrzeba realizacji projektu wspierającego podmioty ekonomii społecznej (PES) na terenie 2  subregionu województwa kujawsko-pomorskiego (obejmującego powiaty: chełmiński, aleksandrowski, toruński, lipnowski), wynikała ze zdiagnozowanego na tym obszarze problemu jakim jest słaba kondycja PES. Mała ilość PES działających na obszarze 4 subregionu wskazała na konieczność pobudzenia mieszkańców regionu do tworzenia nowych podmiotów. Aby pobudzić powstawanie nowych PES, projekt przewidział zadania zakładające wsparcie dla osób fizycznych (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym) i organizacji w formie szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania PES. Dzięki projektowi utworzono spółdzielnie socjalne. Projekt zapewnił promocję działalności PES wśród społeczności lokalnych poprzez spoty radiowe, ogłoszenia prasowe, stronę www, spotkania informacyjne. W ramach projektu świadczymy usługi doradztwa ogólnego oraz specjalistycznego w zakresie prawa, księgowości i marketingu.

 

7

01.06.2016-30.09.2019

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” (2 edycja)

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (Lider) i Stowarzyszenie „Tilia” (Partner), w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. Potrzeba realizacji projektu wspierającego podmioty ekonomii społecznej (PES) na terenie 2  subregionu województwa kujawsko-pomorskiego (obejmującego powiaty: chełmiński, aleksandrowski, toruński, lipnowski), wynikała ze zdiagnozowanego na tym obszarze problemu jakim jest słaba kondycja PES.

Udzielano wsparcia w formie doradztwa ogólnego, marketingowego, prawnego, księgowego i finansowego, prowadzono szkolenia w zakresie zakładania, prowadzenia i funkcjonowania PS. Grupą docelową były os. fizyczne w tym osoby zagrożone wykluczeniem społ. i ubóstwem oraz osoby prawne(PES,PS,JST) zamieszkujące 2 subregion woj.. kuj-pom.

Projekt przeszedł 2 procesy akredytacyjne zakończone uzyskaniem statusu OWES Wysokiej Jakości tj. od Min.Pracy i Polityki Społecznej w 2015 r. oraz od Min. RPiPS w 2016 r. i 2018r.

8

01.10.2013 – 30.09.2015

OWES (1 edycja)

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (Lider) i Stowarzyszenie „Tilia” (Partner), w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. Potrzeba realizacji projektu wspierającego podmioty ekonomii społecznej (PES) na terenie 2  subregionu województwa kujawsko-pomorskiego (obejmującego powiaty: chełmiński, aleksandrowski, toruński, lipnowski), wynikała ze zdiagnozowanego na tym obszarze problemu jakim jest słaba kondycja PES.

Udzielano wsparcia w formie doradztwa ogólnego, marketingowego, prawnego i księgowego, prowadzono szkolenia w zakresie zakładania, prowadzenie i funkcjonowania PES. Gr. docelową były os. fiz. zagrożone wykluczeniem społ. (m.in. długotrwale bezrob., ON) oraz os. prawne (PES,PS) zamieszkujące 2 subregion woj. kuj.pom.. W ramach udzielonego wsparcia finansowego (dotacyjnego) powstały 2 spółdzielnie socj. (os.fiz.,os.pr.), którym udzielono również wsparcia pomostowego. Zorganizowano kursy zawod. dla sp.s. Prowadzono zajęcia edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości społecznej z młodzieżą ( szkoły gim. I ponadgim.) oraz ze studentami UMK (510 os.).W ramach animacji zawarto 27 partnerstw. Projekt przeszedł proces akredytacyjny zakończony uzyskaniem statusu OWES Wysokiej Jakości tj. od Min.Pracy i Polityki Społecznej w 2015r.

 

 

9

01.06.2014 – 31.08.2015

„Solidarni w regionie – innowacyjni w działaniu” – POKL.08.01.03-04-013/13-00 – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowano w partnerstwie z NSZZ Solidarność Region Bydgoski (Lider), ECWM (Partner).

Grupą docelową projektu byli przedstawiciele Regionu Bydgoskiego (RB) w woj. kujawsko-pomorskim, w tym pracodawcy, pracownicy i kadra zarządzająca przedsiębiorstw (MMŚP) oraz przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) tj.: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji rynku pracy. Wsparcie kierowane było do ww. grup poprzez przekaz medialny, Internet, jak również działania bezpośrednie, tj. konferencje, seminaria, happeningi, działalność animacyjną. Propagowano modele zarządzania zasobami ludzkimi oraz współpracę partnerską w praktyce. Celem projektu było: zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców i ich pracowników z Regionu Bydgoskiego, podniesienie wiedzy z zakresu zarządzania organizacją wśród MMŚP i IOB z (RB), popularyzacja rozwiązań w zakresie efektywnej adaptacji do zmian przedsiębiorców i ich pracowników, poprawa lokalnej współpracy przedsiębiorstw oraz IOB dzięki utworzeniu 3 lokalnych partnerstw współpracy na rzecz adaptacyjności RB.

 

 

 

10

1.10.2013 – 30.09.2015

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” (1 edycja)

POKL.07.02.02-04-009/13-00.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (Lider) i Stowarzyszenie „Tilia” (Partner), w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Projekt realizowany był na obszarze czwartego subregionu województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty: aleksandrowski, chełmiński, toruński i m. Toruń).

Inicjowanie powstawania nowych PES, projekt przewidział zadania zakładające wsparcie dla 120 osób fizycznych (w tym 60 zagrożonych wykluczeniem społecznym) i 60 organizacji w formie szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania PES. Dzięki projektowi utworzono 2 spółdzielnie socjalne. Ponadto realizowane były działania promujące ekonomię społeczną. Organizowane były szkolenia, których celem było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie ekonomii społecznej. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się świadomość w zakresie korzyści z realizacji działań PES. Jest to ważne z uwagi na to, że dzięki działalności PES możliwa jest trwała aktywizacja, integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udzielano wsparcia w formie doradztwa ogólnego, marketingowego, prawnego i księgowego, prowadzono szkolenia w zakresie zakładania, prowadzenie i funkcjonowania PES. Gr. docelową były os. fiz. zagrożone wykluczeniem społ. (m.in. długotrwale bezrob., ON) oraz os. prawne (PES,PS). W ramach udzielonego wsparcia finansowego (dotacyjnego) powstały 2 spółdzielnie socj. (os.fiz.,os.pr.), którym udzielono również wsparcia pomostowego. Zorganizowano kursy zawod. dla sp.s. Prowadzono zajęcia edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości społecznej z młodzieżą ( szkoły gim. I ponadgim.) oraz ze studentami UMK (510 os.).W ramach animacji zawarto 27 partnerstw.

 

11

2005 – 2014

„Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu” – PRC.IV.3040-UE/6425/2008.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu należał do ogólnopolskiej sieci Regionalnych Ośrodków EFS od 2005 roku, czyli momentu jej powstania. Projekt realizowany był na terenie WKP i adresowany do mieszkańców WKP na terenie subregionu toruńsko-włocławskiego. Projekt był realizowany w partnerstkie z organizacją pozarządową – Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki (Partner), Lider ECWM. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działalność Ośrodka skupiała się przede wszystkim na: zachęcaniu potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki EFS, informowaniu o możliwości wzięcia udziału w projektach realizowanych na terenie działalności Ośrodka, prowadzeniu konsultacji nt. możliwości współfinansowania projektów z EFS, pomocy w przygotowaniu projektów oraz wniosków aplikacyjnych do EFS oraz pomocy przy wdrażaniu realizowanych projektów. Szkolenia i doradztwo z zakresu dotyczących m.in. przygotowania projektów kwalifikujących się o dofinansowanie z EFS, ewaluacji projektów, rozliczania i sprawozdawczości, budowy i rozwijania partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego, zmian w systemie realizacji PO KL oraz zagadnień prawnych (pomoc publiczna, prawo zamówień publicznych, ochrona danych osobowych, zatrudnianie personelu projektu). W ramach animacji lokalnej wsparto 6 partnerstw na rzecz rozwoju. Tematyka spotkań poświęcona była przede wszystkim rozwojowi lokalnemu, tworzeniu form efektywnej współpracy partnerskiej.

Zorganizowano 26 szkoleń.

Zajęcia ukończyło 455 uczestników.

Udzielono 533 godzin doradztwa EFS, stworzono 42 wnioski.

12

10.2013 – 28.02.2015

„ISEC Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence” – HOME/2012/ISEC/INT/4000003858.

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży uczestniczyło w charakterze Partnera projektu w ramach ISEC Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence – HOME /2012/ISEC/INT/4000003858, którego Koordynatorem (Liderem) projektu był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekt obejmował organizację wystaw, szkoleń, spotkań.

Opracowano komiks dla dzieci, który miał na celu podnieść świadomość o istniejących zagrożeniach w sieci. Przeprowadzono warsztaty dla 155 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych i dla 500 uczniów, na których przedstawiano praktyczne problemy, z którymi boryka się młodzież w Internecie, jak sobie z nimi radzić oraz jakie stosować zabezpieczenia, aby unikać istniejących zagrożeń.

Projekt realizowany był na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i adresowany do jego mieszkańców.

Projekt dot. aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnej (regionalnej).

13

01.03.2013 – 31.08.2014

„Podniesienie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej SIECI BRATEK TORUŃ” – POKL.08.01.01-04-485/12-00 – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowano w partnerstwie z BRATEK TORUŃ Sp. z o.o. – jednostka sektora prywatnego (Partner), Lider ECWM.

Projekt obejmował organizację, szkoleń, spotkań, konferencji seminariów.

Projekt realizowany był na terenie WKP i adresowany był do firm mających siedzibę na terenie WK-P.

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt zakładał wsparcie 13 mikro przedsiębiorstw (20 właścicieli i ich 46 pracowników)., wpisywał się w efekt realizacji PO KL zwiększając liczbę objętych wsparciem w ramach PO KL firm i przeszkolonych pracowników. W projekcie wzięło udział 64 pracowników sklepów (w tym 21 osób kadry zarządzającej).

14

01.07.2012 – 30.04.2014

„Nowoczesna fizjoterapia – z teorią w praktykę” – POKL.08.01.01-04-185/12-00. – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowano w partnerstwie z jednostką sektora prywatnego –   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMEDIS sp. z o.o. (Partner), Lider ECWM.

Projekt skierowany był do przedsiębiorców i ich pracowników z branży medycznej specjalizujących się w fizjoterapii i mających siedzibę na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Szkolenia obejmowały między innymi:  trening siłowy w kinezyterapii, aktywne przygotowanie do porodu i integracja sensoryczna,  trening siłowy i jego zastosowania w rehabilitacji narządu ruchu, wzmacniania mięśni na podstawie budowy funkcjonalnej. Program obejmował również zagadnienia z fizjologii ciąży i porodu, aktywność fizyczną i wpływ ćwiczeń na organizm ciężarnej, wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji kobiet w ciąży. W projekcie udział wzięło 155 osób ze 107 przedsiębiorstw.

Projekt dot. aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnej (regionalnej).

15

01.04.2013 – 30.10.2013

„Znajdź niszę – wspieranie przemysłów kreatywnych” – POKL.02.02.01-00-024/09-01 – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowano w partnerstwie z organizacją pozarządową –   Fundacja Promocji Innowacji (Lider), Partner ECWM.

Projekt obejmował organizację szkoleń i spotkań. Projekt skierowany był do wszystkich przedsiębiorczych i aktywnych osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, które planowały podjąć lub już prowadziły własną działalność gospodarczą w szeroko pojętej branży kreatywnej. Celem organizowanych spotkań w ramach projektu było stworzenie przestrzeni do komunikacji, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji wśród osób skupionych w środowisku biznesowym. Integracja tego sektora gospodarki jest czynnikiem niezbędnym do rozwoju, a korzyści z niej wynikające, mogą przynieść pozytywne rezultaty.

16

03.01.2011- 30.12.2013

Projekt „Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej” – POKL.07.02.02-04-010/10-01. – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowano w partnerstwie z organizacją pozarządową –   Stowarzyszenie TILIA (Lider), Partner ECWM.

Projekt polegał na rozwijaniu sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wsparcie funkcjonowania 100 instytucji otoczenia ekonomii społecznej oraz 200 osób fizycznych. Działania podjęte podczas realizacji polegały na bezpłatnym doradztwie, szkoleniach oraz coachingu w zakresie funkcjonowania ES  w kontekście prawnym, finansowym, marketingowym, poszukiwania funduszy, ekologii. Zorganizowano 7 seminariów mających na celu promocję ES wśród podmiotów ekonomii społecznej jak i wśród instytucji rynku pracy oraz integracji społecznej. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej na polu wspólnego rozwiązywania problemów w zakresie ES – zorganizowanie 4 dwudniowych warsztatów mających na celu zawiązania dwóch partnerstw lokalnych.

17

01.01.2010-30.06.2010

Projekt „Zdobądź międzynarodowe kwalifikacje – Audytor Wewnętrzny CIA (Certified Internal Auditor)” – POKL.08.01.01-04-115/09-00 – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był bez udziału partnera.

Celem projektu było zdobycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działania, które zostały podjęte podczas realizacji projektu to przygotowanie do zdobycia dyplomu CIA (to najbardziej znane na świecie kwalifikacje  dla audytorów wewnętrznych), który jest świadectwem odpowiedniego przygotowania teoretycznego i doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym lub pokrewnych dziedzinach. Tytuł uznawany jest na całym świecie. Kurs składał się z 4 modułów: Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie nadzoru korporacyjnego, ryzyka i kontroli, Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego, Analizy biznesowe i technologie informatyczne, Umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

18

01.09.2010-30.06.2011

„Twoja Nauka – Twoja przyszłość” – POKL.09.03.00-04-004/10-00 – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowano w partnerstwie z TVP Bydgoszcz (Partner), Lider ECWM.

Celem projektu było promowanie wśród społeczeństwa województwa Kujawsko-Pomorskiego idei kształcenia ustawicznego. Działania promocyjne polegały m.in. na emisji spotów oraz bilboardu do Prognozy Pogody. Spoty były podzielone na 5 grup: bezrobotni, kobiety 45+, mężczyźni 45+, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz ogół mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego.

19

01.08.2010-10.12.2010

Każdy inny – wszyscy równi – tacy sami – SPN.III.8145-5-45/3052-42/2010.

– finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt zrealizowano bez udziału partnera.

Realizacja opierała się na zorganizowaniu konkursu fotograficznego na rzecz osób niepełnosprawnych  oraz produkcji i emisji spotów w kontekście kwestii niepełnosprawności a także podniesienia świadomości społecznej i uwrażliwienia odbiorców, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla jego mieszkańców. Celem konkursu fotograficznego, którego ideą była aktywizacja społeczności w regionie (empowerment) do podejmowania działań mających na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.

20

01.07.2010-30.06.2012

„Lean Management skutecznym sposobem doskonalenia technik zarządzania przedsiębiorstwem” – POKL.08.01.01-04-237/09-00 – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt przewidywał kompleksowy system wsparcia dla beneficjentów z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym celu przewidziano przeprowadzenie 24 dwudniowych praktycznych szkoleń z zakresu zarządzania jakością, łącznie odbędą się 3 cykle po 8 szkoleń. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: Lean Management, Mapowanie strumienia wartości, 5S, Standaryzacja pracy, SMED, OPF, TMP, Kanban i Heijunka. Każdy uczestnik otrzymał poradnik, zawierający niezbędne informacje i praktyczne wskazówki z zakresu doskonalenia technik zarządzania przedsiębiorstwem. Poradnik miał na celu ułatwić uczestnikom projektu utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zagadnień poruszanych na szkoleniach dostępne były także na platformie internetowej Projektu.

21

01.10.2010-31.07.2011

„Samozatrudnienie – Twoja lepsza przyszłość” – POKL.06.02.00-04-099/10-00 – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowano w partnerstwie z TVP Bydgoszcz (Partner), Lider ECWM.

Celem projektu stanowiła promocja postaw przedsiębiorczych i kreatywnych oraz samozatrudnienia, a także upowszechnienie dobrych praktyk wśród mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze kampanii informacyjno-promocyjnej. Działania projektowe obejmowały zasięgiem cały obszar województwa, skierowane były do całego społeczeństwa, a w szczególności do osób poniżej 25 roku życia oraz osób 45+.

22

01.03.2009 – 29.02.2012

„Nowoczesne systemy zarządzania jakością – edukacja kadr przedsiębiorstw i instytucji” – POKL.08.01.01-04-179/08-02 – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skierowany był do dorosłych osób pracujących zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które chciały nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacji i umiejętności, a w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. W ramach projektu zostało założone przeprowadzenie 52 dwudniowych szkoleń prowadzonych w formie warsztatów. Program obejmował normy ISO 9001, 19011, orpacowywanie dokumentacji, tworzenia księgi jakości, procedut itp. Łącznie przeszkolono 878 osób w ciągu 36 miesięcy.

23

01.08.2009 – 28.01.2011

„Promocja idei spin-off – szansa dla studentów i doktorantów SPINKA” – POKL.08.02.01-04-025/08-02 -współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektu stanowił kompleksowy system wsparcia dla studentów zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, chcących założyć działalność gospodarczą typu spin-off oraz stanowił akcję promującą ideę przedsiębiorczości akademickiej. W tym celu założono przeprowadzenie 8 szkoleń w formie warsztatów. Zakres tematyczny: komercjalizacja badań, działalność spin-off, procedury zakładania działalności spin-off, możliwość finansowania inwestycji z środków Unii Europejskiej, pozyskiwanie partnerów, Venture Capital. Itd.

24

1.07.2008 – 30.06.2010

„SPIN-OFF na start” – POKL.08.02.01-04-006/08-02 – współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do studentów pierwszego i drugiego stopnia uczelni wyższych z woj. kujawsko-pomorskiego. Głównym założeniem projektu było inspirowanie i kreowania pomysłów na biznes wśród studentów oraz przygotowanie ich do podejmowania działalności gospodarczej typu spin-off. W ramach Projektu realizowane były szkolenia w formie warsztatów o tematyce z zakresu zakładania działalności typu spin-off, możliwości finansowania inwestycji ze środków UE, pozyskiwanie partnerów biznesowych, formy finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych, zasady udzielania patentu dla ochrony nowego produktu rynkowego, wykorzystywanie wyników przeprowadzanych badań.

Lista projektów i inicjatyw realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010-2023

1. Wystawa fotografii węgierskiej.

2. Wystawa pt. „Skarby przyrodnicze Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

3. Pokonkursowa wystawa prac fotograficznych

4. Sybiracy – wczoraj i dziś.

5. Polskie drogi do wolności

6. Spitsbergen oczami naukowców; Polska Stacja im. Mikołaja Kopernika na Svalbardzie

7. Zakręceni w kulturę – wystawa prac młodzieżowych

8. Ukraina oczami dzieci i młodzieży

9. „Zawierzyć nadziei – Święty Jan Paweł II Patron województwa Kujawsko – Pomorskiego

10. Kujawsko – Pomorskie JESTEM EKO

11. Wystawa prezentująca działalność podmiotów Ekonomii Społecznej

12. Kujawsko – Pomorski Festiwal Barszczu

13. Klucze od domu – happening

14. Międzynarodowe Dni Młodzieży

15. Międzynarodowe Dni Artylerii

16. Światowe Dni Młodzieży – obsługa programu (183 osoby)

16. Na skrzydłach miłości – wystawa

17. Polskie Dni do Morza – Gdynia – wystawa

18. Festyn ekologiczny z okazji otwarcia Klubu Ekologicznego Atmosfera – Koncert Zespołu Blues

19. Współorganizacja wydarzenia sportowego – Mecz piłki siatkowej CUK Anioły Toruń

20. Koncert kolęd w języku ukraińskim i polskim

21. Promocja kulturalna w kraju i zagranicą w trakcie wydarzeń sportowych (szermierka)

22. Sport drogą do integracji społecznej i kulturalnej

23. Międzynarodowy Dom Spotkań

24. Koncepcja utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży

25. Koncepcja powołania Fortecznego Parku Kulturowego

26. Koncepcja utworzenia świetlicy w Górsku

27. Projekt rewitalizacji Zespołu Parkowo -Pałacowego Jabłonowo Zamek

28. Młodzieżowe Centrum Przeciwdziałania Bezrobociu – Inkubator Przedsiębiorczości

29. Inkubator Ekonomii Społecznej

30. Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych

 

Ponadto realizowane były działania promujące ekonomię społeczną m.in. międzynarodowe spotkania z ekonomią społeczną (w tym konferencja, wizyty studyjne), współorganizacja Konferencji i Targów Ekonomii Społecznej w ramach Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, spoty radiowe, publikacje prasowe.