• Kim jesteśmy?

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży jest pozarządową organizacją społeczną, funkcjonuje od 1993 roku. Współpracujemy z wolontariuszami nie działamy dla zysku. Uzyskane środki przeznaczamy na prowadzenie działalności statutowej, służymy ludziom w podnoszeniu ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych, pracujemy na rzecz budowy świata wolnego od przemocy i uprzedzeń. ECWM jest jedną z najbardziej wpływowych w Polsce organizacji pozarządowych zajmującą się współpracą międzynarodową i rozwojem przedsiębiorczości.

  • Jaka jest misja ECWM?

Misją ECWM jest niesienie merytorycznej pomocy dla osób z różnych warstw społecznych w celu niwelowania różnic między nimi oraz stymulacja rozwoju personalnego młodych osób, począwszy od bezrobotnych aż po przedsiębiorców.

  • Gdzie działamy?

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży realizuje projekty krajowe i międzynarodowe.

  • Z kim współpracujemy?

Fundacja współpracuje z ponad 100 firmami prywatnymi, instytucjami publicznymi i fundacjami. Chętnie nawiąże współpracę z dowolnym Partnerem z kraju, bądź zza granicy, któremu podobnie jak nam, na sercu leży los młodych osób, którzy wkraczając na rynek pracy bez odpowiednich narzędzi – nieprędko będą w stanie aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej i międzynarodowej społeczności.

  • Jakie projekty prowadziliśmy do 2005?

Od początku swojej działalności do roku 2005 zrealizowano ponad 90 programów i projektów, udzielając pomocy ponad 50 tysiącom osób. Najważniejsze projekty to:

Inkubator Przedsiębiorczości – jest to ośrodek zapewniający osobom chcącym rozwijać własną działalność gospodarczą dogodną przestrzeń, doradztwo oraz obsługę związaną z rozwojem przedsiębiorczości. Ponadto wspierany jest rozwój przedsiębiorstw opartych na nowych technologiach i wykorzystujących innowacyjne rozwiązania,

Młodzieżowe Centrum Przeciwdziałania Bezrobociu – jest to projekt szkoleniowy dla przyszłych absolwentów szkół średnich, przygotowujący ich do wejścia na rynek pracy,

Polsko-Amerykański Program Wymiany Edukacyjnej „Au Pair” – ma na celu łączenie edukacji z praktyką, polegającą na opiece nad dziećmi w rodzinach amerykańskich. Uczestniczki mieszkają u rodzin, chodzą na zajęcia, doskonalą swoje umiejętności językowe. Od 1997 ECWM wysłał do USA ponad 1300 osób,

Summer Abroad Programme – ECWM we współpracy z World Learnig INC. ze Stanów Zjedoczonych organizuje program Poznaj Polskę. Uczestnikami są młodzi Amerykanie wieku 15-19 lat, reprezentujący różne grupy społeczne. W ramach programu młodzież mieszka u rodzin polskich, uczestniczy w zajęciach, poznaje ciekawe miejsca, kulturę i obyczaje,

Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym – celem Koła jest przede wszystkim włączanie dzieci niepełnosprawnych w edukację przedszkolną i szkolną, działania na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych i sprawnych, stworzenie bazy wolontariuszy pomagających przy rehabilitacji, a także działalności Koła,

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego – zadaniem jest informowanie, prowadzenie szkoleń i doradztwo w zakresie EFS, a także animowanie lokalnych inicjatyw współpracy, inspirowanie w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz organizowanie szkoleń i seminariów dla projektodawców,

Międzynarodowe Forum Młodzieży – zostało ono zorganizowane w 1999 oraz 2000 roku. Podejmowało ważne problemy dotyczące młodych ludzi w Europie i na świecie. Wśród najważniejszych tematów znalazły się sprawy dotyczące edukacji, kształcenia na poziomie wyższym, stypendiów, bezrobocia i przedsiębiorczości. W forum wzięło udział łącznie 572 uczestników,

redagowanie gazety „Centrum” – ukazywała się przez 4 lata i podejmowała tematy związane z życiem kulturalnym i społecznym młodych ludzi,

„Spin-off na start” – głównym założeniem projektu było inspirowanie i kreowanie pomysłów na biznes wśród studentów oraz przygotowanie ich do podejmowania działalności gospodarczej typu spin-off. W ramach Projektu realizowano 1-dniowe szkolenia w formie warsztatów dla studentów kształcących się na uczelniach wyższych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

„Promocja idei Spin-off – szansa dla studentów i doktorantów – SPINKA” – projekt skierowany był do studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów uczelni wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowano szereg szkoleń oraz konferencji, w trakcie których uczestnicy poznali aspekty działalności gospodarczej spin-off,

Szkolenia z zakresu ISO „Nowoczesne Systemy Zarządzania Jakością – Edukacja Kadr Przedsiębiorstw i Instytucji” – projekt skierowany był do pełnoletnich osób pracujących. W ramach projektu przeprowadzono bezpłatne szkolenia dotyczące sytemu zarządzania jakością ISO, a także indywidualne doradztwa.

  • Jakie projekty obecnie realizuje ECWM?

Obecnie (2013r.) Europejskie Centrum Współrpacy Młodzieży realizuje następujące projekty:

„E-inkubator” – adresowany do przedsiębiorców,

Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka – celem projektu jest podniesienie świadomości młodzieży szkolnej w zakresie ochrony zdrowia, zdrowego stylu życia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym oraz zachęcenie młodzieży do podejmowania własnych inicjatyw prozdrowotnych w ramach szkolnych klubów zrzeszających aktywnych uczniów,

„Znajdź niszę – wspieranie przemysłów kreatywnych” – projekt ma na celu wsparcie i promowanie osób przedsiębiorczych i aktywnych, które planują podjąć lub już prowadzą własną działalność gospodarczą w szeroko pojętej branży kreatywnej,

„Podniesienie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej SIECI BRATEK” – zajmujemy się zwiększaniem wiedzy pracowników oraz właścicieli sklepów działających w sieci BRATEK (13 mikroprzedsiębiorstw), jak również podniesieniem jakości oferowanych przez nich usług,

Regionalny Ośrodek EFS – celem Regionalnego Ośrodka EFS w Toruniu jest informowanie lokalnego społeczeństwa o możliwościach wykorzystania środków Unii Europejskiej, w kontekście wsparcia oferowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz promocja Funduszu w regionie. Działalność Ośrodka koncentruje się na zapewnieniu profesjonalnej pomocy instytucjom ubiegającym się o wsparcie z EFS w zakresie pozyskiwania wiedzy na temat aplikowania o środki unijne, tworzenia dobrych projektów i ich właściwej realizacji,

„Nowoczesna fizjoterapia – z teorią w praktykę” – projekt ma na celu podnoszenie jakości oferowanych usług a przez to konkurencyjność firm fizjoterapeutycznych w woj. kujawsko-pomorskim,

„Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej” – promowanie Ekonomii Społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez organizacje profesjonalnych szkoleń,

„Summer Abroad”, „Au-Pair in America”, „Outbound Ambassador” – projekty międzynarodowe, mające na celu integrowanie narodów świata oraz organizowanie wymian międzynarodowych umożliwiających poznanie nowych kultur i tradycji.

  • Czy uczestnictwo w projektach jest bezpłatne?

Tak, uczestnictwo w projektach jest bezpłatne